Skissarkiv

Skiss av Utopia arkitekter.

Street Moves bygger på en inkluderande designprocess där skisser är en central del av arbetssättet. För att komma fram till de bästa lösningarna behöver vi visualisera och diskutera i flera steg tillsammans. Skisserna fungerar som ett verktyg för att analysera resultaten utifrån olika behov och för att fortsätta utveckla design och funktioner baserat på feedback.

I Street Moves skissarkiv kan du inspireras av andras idéer om hur våra gemensamma gaturum skulle kunna användas. I arkivet hittar du inspiration till att starta upp och visualisera din designprocess. Likaså återfinns skisser från andra städers processer med idéer och diskussioner som har legat till grund för den slutgiltiga designen.

Första skisser: LundbergDesign, 2019I ett tidigt skede tog designteamet till pennan för att komma i gång med designprocessen. Detta är skissat för hand av designteamet för att undersöka material, installation, möjliga funktioner och tidiga lösningar.

LundbergDesign tog fram visualiseringar för att undersöka modulerna i direkt relation till gaturummet. Skisserna liknar före och efterbilder och var viktiga för att driva idéerna och dialogerna framåt.

Systemskisser: utopia arkitekter, 2020

På uppdrag av Street Moves tog Utopia arkitekter fram skisser på hur gatuförändring kan ske inom projektet. Skisserna illustrerar de värden som är vägledande i Street Moves processer; hållbara, hälsosamma och levande gator.

Så här kan en typisk gata se ut. Utrymmet domineras av biltrafik och parkeringsplatser utan parkeringsmöjligheter för elscootrar och cyklar. Gatan har inte många utrymmen och miljöer som stimulerar till social interaktion. Gatan är utan grönska.

Genom en inkluderande designprocess analyseras grannskapets behov. Därefter kan gatan effektivt förändras utan att gräva. Moduler möjliggör parkering för mikromobilitet samtidigt som det tillförs mervärden som främjar välbefinnande, social interaktion, grönska och kultur. Genom Street Moves kan olika funktioner testas inför en mer permanent transformation av gatan. Långsiktigt förändras gatan med mer plats för grönska och med ökad anpassning efter användarnas behov. Gatan blir mer hälsosam, hållbar och levande

Här integreras lösningar för bildelning, elscootrar och laddinfrastruktur, men även möjlighet att stimulera social interaktion, kultur och grönska, och därigenom sträva efter att nå uppsatta hållbarhetsmål. Resultatet blir funktionella och attraktiva urbana miljöer där mobilitet, bostad, gatuliv och biologisk mångfald går hand i hand.

Street Moves kan handla om att omvandla ett par parkeringsplatser eller annan gatumark till en gemensam minipark, eller varför inte en liten dansbana. Möjligheterna är oändliga och sker genom inkluderande processer där de boende i kvarteret, unga som gamla, tar i anspråk den publika ytan som finns direkt utanför dörren. Resultatet blir platser som människor gillar och känner ägarskap kring.

I de undersökningar som har gjorts inom Street Moves har det framkommit att mer grönska är ett önskvärt inslag i gaturummet, så som planteringskärl, stadsgrönska och träd, men även odlingsbäddar öppna för allmänheten. Med hjälp av Street Moves kan mer grönska och biologisk mångfald integreras i gaturummet. En idé är att skapa interaktiva platser för stadsodling, som samtidigt främjar social interaktion och delat ägandeskap.

Brahegatan, Göteborg: Krook & tjäder, 2022

På Brahegatan i Göteborg utgick designbyrån Krook & Tjäder från den Street Moves-modul som LundbergDesign tog fram 2019, och som sedan 2020 står på Grönsakstorget i Göteborg. Inspelen i Street Moves-processen var många – både verksamheter och boende på gatan har lämnat synpunkter som vävts in i processen. Dessutom skickades förfrankerade vykort ut till områdets boende för att få in förslag och tankar. Resultatet av dialogen visade att de boende önskar en grönskande gata med ytor för invånare att röra sig, vistas och leka på. Brahegatan fylldes således med trekantsformade moduler i trä och metall i varierande höjd där just grönska, lek och ett tryggare gaturum stod i centrum. Utöver de närmare 30 modulerna placerades även 28 plantskoleträd ut längs gatan.

Rektorsgatan, Helsingborg: Krook & tjäder, 2022

Likt i Göteborg utgick Krook & Tjäder på Rektorsgatan i Helsingborg från LundbergDesign-modulen, som sedan 2020 testats på Södra storgatan i Helsingborg. Här vävdes flera aktörer in för att utforska nya utformningar för en zon för delad mobilitet. Öresundskraft, Elonroad och Move About samverkade med Helsingborgs stad och Street Moves för att skapa världens första elbilspool med laddning utan sladd. Arkitektkontoret Krook & Tjäder gestaltade en plats där mobiliteten kompletteras med grönska.

Städer