Om Street Moves

Rendering av LundbergDesign.

Street Moves är ett innovationsprojekt som omvandlar våra gemensamma gaturum genom design. Tillsammans med kommuner, designteam och medborgare gestaltas innovativa gatulösningar. Samtidigt utvecklas platsspecifika metoder och verktyg hos involverade aktörer, som bidrar till ökad omställningskapacitet och bättre kalibrerade infrastrukturprojekt på längre sikt. Målet är att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande till år 2030.

Street Moves drivs av ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, och finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. ArkDes har regeringsuppdraget att följa upp de nationella arkitektur- och designpolitiska målen i Politik för gestaltad livsmiljö och att verka för att målen uppnås. För att skapa och förvalta livsmiljöer som är hållbara, inkluderande, estetiskt tilltalande och funktionella för människor att leva i behöver fler perspektiv och kompetenser mötas, tänka och gestalta tillsammans. Därför bedriver ArkDes praktiknära forskningsprojekt såsom Street Moves. Genom projekten utforskas platser och perspektiv, med syftet att söka efter metoder och möjligheter att genom gestaltning bidra till att skapa framtidens samhällen.

Sverige har som ambition att uppfylla målen i  Agenda 2030, samt att uppnå netto noll-utsläpp av fossila bränslen 2045. I det arbetet ska offentliga aktörer agera förebildligt. Vi behöver nya verktyg för att testa vad som fungerar, och det behöver gå fort. I Street Moves används platsspecifika, inkluderande och utforskande designprocesser för att testa nya sätt att möta dessa utmaningar och designa gaturum som inte designas med bilen som utgångspunkt. 

Street Moves startade våren 2020. Under våren och sommaren designade ArkDes tillsammans med LundbergDesign en modulär lösning för gatan. Modulerna, som testades på gator i Stockholm, Göteborg och Helsingborg, består av en grundplatta i limträ med anpassningsbara delar som kan innehålla alltifrån parkering för elsparkcyklar till utegym, sittytor och odlingslådor.

Nu har projektet spridits till fler kommuner över hela Sverige. Kunskap och metoder från tidigare Street Moves-processer vävs kontinuerligt in för att uppnå mer effektiva processer och resultat. Hittills har Street Movesomvandlat gaturum tillsammans med sju kommuner; Hultsfred, Härnösand, Södertälje, Göteborg, Helsingborg, Umeå och Stockholm. De lyckade resultaten har lett till att Street Moves metoder i november 2023 testades i San Jose, Kalifornien.  Läs mer om Street Moves i San Jose här →

Med Street Moves kan utvecklingen och förändringen av gaturummet påbörjas snabbt och kostnadseffektivt utan att göra ingrepp i gatan. Samtidigt vävs flera aktörer in i dialogen om hur framtidens gator kan designas. De tillfälliga gatulösningarna gör det möjligt att med invånarnas engagemang och inspel, undersöka vad som efterfrågas och testa vad som fungerar genom prototyper på gatan. På så sätt påbörjas förändringen av våra gemensamma gaturum, gata för gata, tills alla Sveriges gator är hållbara, hälsosamma och levande! 

Street Moves leds av ArkDes och finansieras av Vinnova och är en del av Vinnovas missionsbaserade arbete med målet att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande till 2030.

Resultat och lärdomar från street moves andra steg

I Street Moves andra steg, som pågick 2022-2023, utforskades nya gatulösningar i Göteborg, Helsingborg, Umeå, Härnösand, Hultsfred och Södertälje. Här kan du ta del av resultat och lärdomar genom en sammanfattande rapport och film om projektet. 

Produktion: Hugo Johansson, Studio Hugo AB.

Resultat och lärdomar från street moves första steg

I Street Moves första steg, som pågick 2020-2021, utforskades nya gatulösningar i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Här kan du ta del av resultat och lärdomar genom en film, en manual och en rapport om projektet.