Designprocessen

Illustrationer: Studio Susanne Flodin

Gator kan uppfattas som permanenta strukturer – det är de inte.

Gator har alltid varit i förändring. Processen att förändra gator kan se ut på olika sätt. Centralt i Street Moves är att designprocessen är inkluderande, tvärdisciplinär, platsspecifik och utforskande. Det är även viktigt att personer med designkompetens driver förändringsarbetet tillsammans med kommunen och lokala aktörer. För att driva en inkluderande, tvärdisciplinär, platsspecifik och utforskande process finns vissa hållpunkter som Street Moves utgår från. Nedan följer en beskrivning i fyra steg av hur designprocessen kan se ut:

Steg 1 – Behovsanalys

ArkDes och designkonsulten besöker platsen tillsammans med kommunen. Tillsammans görs mätningar och observationer baserade på de effektmål som kommunen tagit fram. I projektets slutskede görs uppföljande mätningar för att jämföra designens resultat. Mätningarna kan vara både kvantitativa och kvalitativa, och innefatta exempelvis flödesmätningar eller mätningar av grönska och biodiversitet, och mätas genom enkätundersökningar, intervjuer, observationer mm.

Kommunens vision, effektmål och fynden från platsbesöket utgör ett ramverk för inbjudan till workshop med medborgare, privata aktörer, kommunrepresentanter och andra som berörs av platsen. För att engagera och ta reda på vilka behov som finns är det viktigt att flera olika personer bjuds in i processen i ett tidigt stadie. En tät dialog med berörda och återkommande återkoppling till dessa är A och O för processen och resultatet.

Steg 2 – Skissprocess och feedback

Utifrån dialogen, den samlade behovsanalysen och tidigare lärdomar från Street Moves utarbetas skissförslag. Det första skissförslaget ger en gemensam förståelse över målbilden, och ligger till grund för återkoppling och fortsatt dialog mellan kommun, designteam, invånare, och involverade aktörer och ett nätverk av experter inom områden som mobilitet, universell utformning, biodiversitet, stadsgrönska, barnperspektiv mm.             

Utifrån skissförslag och diskussion utarbetas flera designförslag som kan ta formen av koncept, 3D-visualiseringar, volymskisser, handritade skisser eller på andra sätt som tydligt visar förslagens funktion och form. Efter en eventuell sista feedback-runda kan processen, beroende på design, sedan fortsätta till tekniska ritningar eller framtagande av bygghandling, tillståndsprövning och produktion.   

Steg 3 – testa designprototyp på gatan

Designen installeras i gaturummet. Därefter mäts effekter genom exempelvis flödesmätningar, vistelseaktivitet, grönska, biodiversitet, enkätintervjuer och analys av annan data och jämförs med mätningarna i projektets början. Vad kan vi göra annorlunda? Vilka lärdomar tar vi med oss in i framtida arbete? Vad kan vi dela nationellt?

Steg 4 – nästa steg

Kunskapen som genererats delas vidare inom kommunen, med andra parter inom Street Moves och med resten av världen! Och så fortsätter processen – nu med fler röster, lärdomar, behov och funktioner som utgångspunkt. Svårare än så är det inte!

Vill du vara en del av rörelsen?

Vi behöver din hjälp att göra alla Sveriges gator hållbara hälsosamma och levande.

Läs mer här

Städer