Rendering av LundbergDesign

Gör våra gator hållbara, hälsosamma och levande.

Street Moves är en lösning på en större nationell mission om att driva transformationen av våra gaturum. Med hjälp av tillfälliga interaktiva lösningar framtagna för att svara på gatans specifika behov kan kommuner eller invånare skapa plats för lek, odling, utegym, sociala knutpunkter eller annat som ger gatan liv.

Rendering av LundbergDesign

Hur skulle framtidens gaturum se ut om de inte utformades med bilen som utgångspunkt?

Sverige har som ambition att uppfylla målen i Agenda 2030, samt att uppnå netto noll-utsläpp av fossila bränslen 2045. I det arbetet ska offentliga aktörer agera förebildligt. Vi behöver nya verktyg för att testa vad som fungerar, och det behöver gå snabbt. I Street Moves använder vi platsspecifika, inkluderande och utforskande designprocesser för att möta utmaningarna.

En gata är avsedd att möta våra gemensamma behov, där trafik- och mobilitetsfunktioner utgör ett behov av flera. Street Moves är en rörelse med syfte att förädla gator med fokus på mellanmänskliga värden och hållbar mobilitet som resulterar i väl utformade platser. 

Street Moves leds av ArkDes och finansieras av Vinnova som en del av missionen att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande till 2030.  

Städer